Informace o sociální službě Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Název poskytovatele:  Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Adresa místa poskytování sociální služby:  Domov Žlutý Petrklíč, Nestanice – Lomec 63, 389 01 Libějovice

Právní forma: Spolek

IČ poskytovatele: 04077261

Statutární orgán:  Mgr. Zdeňka Čížková, předsedkyně spolku

Tel. kontakt:  Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka a vedoucí sociální pracovník 724 292 545

E-mail poskytovatele: domovzlutypetrklic@gmail.com

Webové stránky poskytovatele: www.domovzlutypetrklic.cz

 

Název služby: Týdenní stacionář

Kapacita: 4 lůžka

Časový rozsah služby: Nepřetržitý provoz od PO 7.00 hodin do PÁ 17.00 hodin.

Služba se neposkytuje o víkendech a státních svátcích.

Působnost služby: Jihočeský kraj

 

Hlavní cíle služby

 • Pomoc a podpora uživatelů v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností
 • Pomoc a podpora uživatelů v udržení jejich dobrého fyzického i psychického stavu vhodně zvoleným individuálním plánem činností
 • Poskytnout uživatelům pocit jistoty a důvěry
 • Zapojení uživatelů do běžného života naší společnosti vhodně zvolenou zábavou dle jejich možností
 • Respektování specifických potřeb a přání uživatelů
 • Podpora v uplatňování základních lidských práv a svobod
 • Podpora individuální a skupinové činnosti uživatelů
 • Podpora vztahů s rodinou a blízkými přáteli, organizování společných akcí.

Cílová skupina

Služba je určena:

Služba týdenního stacionáře je poskytována osobám se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 64 let věku s podstatně sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc od jiné fyzické osoby. Služba je určena mužům i ženám především z Jihočeského kraje.

Služba není určena:

Služba se neposkytuje osobám, které vážně narušují společné soužití, osobám na návykových látkách a osobám s infekčním onemocněním. Služba se dále neposkytuje osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Služba se neposkytuje ani v době nemoci uživatele.

Základní oblasti úkonů

 • Ubytování
 • Strava
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Sociální poradenství
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti

Platný ceník úhrad základních činností naleznete v dokumentech.

Úhrada za pobyt

Výše úhrady za pobyt, stravu a péči se řídí platnými právními předpisy – zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a vnitřním předpisem o úhradách TS Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Týdenní stacionář – uživatelé do 18 let hradí stravu a péči, uživatelé nad 18 let hradí stravu, péči a ubytování – viz Ceník základních činností.

Bližší informace lze získat u ředitelky a vedoucí sociální pracovnice:

Mgr. Zdeňka Čížková

Tel.: 724 292 545

Kontaktní e-mail: domovzlutypetrklic@gmail.com nebo webové stránky: www.domovzlutypetrklic.cz